เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็ก อนุบาล 1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็ก อนุบาล 1

ชื่อชุด : เสริมประสบการณ์ 4 สาระ ชุด เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ ชุด เก่งคิด เก่งสร้างสรรค์ เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็ก ระดับชั้น อ.1 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 สาระ ธรรมชาติรอบตัว ครอบคลุม 10 หน่วยการเรียน ออกแบบกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง BBL เน้นการลงมือปฏิบัติตามแนว Active Learning ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4ด้านอย่างสมดุลเหมาะสมตามวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง