แบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 4-6 ปี

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

แบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 4-6 ปี

ชื่อชุด : ชุดแบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา

ชื่อผู้แต่ง : ทีมวิชาการ อักษร เนกซ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดสื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ Computational Thinking ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการเรียนรู้เรื่องวิทยาการคำนวณ ช่วยพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม Bloom's Taxonomy กิจกรรมมีรูปแบบโจทย์ปัญหาที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เข้าใจง่าย มีเกณฑ์การประเมินกระบวนการคิดท้ายเล่ม และสอดค้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เรื่อง การบวกเลขที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10 การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับการบอกตำแหน่งและทิศทาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง