ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ ระดับปฐมวัย (สื่อประจำห้องเรียน)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ ระดับปฐมวัย (สื่อประจำห้องเรียน)

ชื่อชุด : ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อเพื่อการอ่านออก เขียนได้ ปูพื้นฐานกระบวนการคิดในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะจากง่ายไปยาก พร้อมเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะพื้นฐานการคิดอย่างเป็นเหตุผล ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานในรูปแบบ Active Learning ฝึกภาษาเหมาะสมกับวัย เรียนรู้ผ่านการเล่น จากภาพไปสู่คำ สะสมคำศัพท์ สร้างสรรค์ประโยคต่อเนื่องเป็นเรื่องราว พร้อมเชื่อมโยงสู่การพัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง