หนังสือนิทานสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะพื้นฐาน ชุด 17
หนังสือนิทานสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะพื้นฐาน ชุด 17

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์,ดร.สุพิชฌาย์ เลาหะพานิช

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมทางภาษา ช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ผ่านการจัดกลุ่มพยัญชนะที่ทำให้เด็กเกิดความสับสน พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ท้ายเล่ม ทักษะการจำและจำแนกการสังเกต ความแตกต่าง เพื่อการเชื่อมโยงสู่บทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB