Bee-Bot Audio(หุ่นยนต์บีบอต) ชุดสื่อพื้นฐานวิทยาการคำนวณ
Bee-Bot Audio(หุ่นยนต์บีบอต) ชุดสื่อพื้นฐานวิทยาการคำนวณ

แชร์
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : Bee-Bot Audio (หุ่นยนต์บีบอต) รุ่นอัดเสียงได้ ชุดสื่อเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อการเรียนการสอนโค้ดดิ้งโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ปูพื้นฐานการเรียนโค้ดดิ้งและพัฒนาการคิดเชิงคำนวณ Computational Thinking สำหรับผู้เรียนอายุ 3 ปีขึ้นไป เรียนรู้ พัฒนา และฝึกฝนการคิด และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ หรือคิดเชิงคำนวณ ไปจนถึงความเข้าใจด้านทิศทาง การคิดแก้ปัญหา ตรียมความพร้อมด้านสมองสำหร้บเด็กปฐมวัย ไปจนถึงการเรียนพื้นฐานการเขียนโค้ด (Coding) ในวิชาวิทยาการคำนวณในประถมศึกษา

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB