กิจกรรมศิลปะ เล่ม 2 ธรรมชาติรอบตัว-สิ่งต่างๆ รอบตัว
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

กิจกรรมศิลปะ เล่ม 2 ธรรมชาติรอบตัว-สิ่งต่างๆ รอบตัว

ชื่อชุด : ศิลปะสร้างสรรค์

ชื่อผู้แต่ง : ปุญญิศา ภูมิผล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยเล่มนี้ ออกแบบตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง หรือ BBL (Brain–Based Learning) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 256 - มุ่งให้เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือทำด้วย การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เริ่มเรียนรู้จากการสัมผัสของจริงไปสู่สัญลักษณ์ พัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ฝึกการเชื่อมโยงระหว่างโลกจินตนาการกับโลกแห่งความจริง ด้วยโจทย์ที่หลากหลาย ท้าทาย และการใช้ภาพหลายมุมมอง กระตุ้นให้สมองได้คิดยืดหยุ่น คิดได้หลายแบบ หลายมุมมอง ในหลายบริบท

สินค้าที่เกี่ยวข้อง