มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จับมือกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น ร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จับมือกับ
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จับมือ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้การดำเนินงานของสถาบัน Education for Competency Achievement Institute (EdCA) ในการทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ คุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนาม

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในเรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง