ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าใช้งาน Aksorn On-Learn วันที่ 14 พ.ย. 65 - 15 ม.ค. 66

 

ยินดีด้วย คุณได้รับสิทธิ์เข้าใช้งาน Aksorn On-Learn ฟรี !

ขั้นตอนในการเข้าใช้งาน

  1. สมัครสมาชิก Aksorn One Account ก่อน โดยสามารถสมัครได้ที่ www.aksorn.com/register
    ดูวิธีการสมัคร : คลิกดูวิดีโอ (สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Aksorn One Account แล้วไม่จำเป็นต้องสมัครใหม่)
  2. คลิกเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Aksorn On-Learn ได้ที่ www.aksorn.com/aksornonlearn เลือกปุ่มลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
  3. กรอก Username และ Password ที่ได้ลงทะเบียน Aksorn One Account เพื่อเข้าสู่ระบบ
  4. เริ่มใช้งานได้เลยทันที
 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์การใช้งาน รอบที่ 2 ดังนี้

เริ่มใช้ได้วันที่ 16 พ.ย. 65 - 15 ม.ค. 66
1 กรกนก ติลกาศัย
2 กรวิกา แก้วแสนเมือง
3 กฤษฎา ทองชุม
4 กัญญารัตน์ มุ่งม
5 กัลยกร ศรีจัดการ
6 กัลยา ณ น่าน
7 เกรียงศักดิ์ บริสุทธิ์
8 เกวลี ยิ้มประเสริฐ
9 เกษร นามพระหัตถ์
10 จริยา แสงวิมาน
11 จันทิมา ศรีทองอ่อน
12 จุติพร คงเจริญ
13 จุลีพร รำไพยะกุล
14 เจนณภา หล้าอินเชื้อ
15 ฉวีวรรณ ผิวผ่อง
16 ชมพูนุช ศรีพรมมา
17 ชมพูนุท แก้วใจรักษ์
18 ชลทิศา พวงใบดี
19 ชุตินันท์ มูลจันทึก
20 โชติกา นิรันดร์
21 ซาอาด๊ะ ฆาเราะ
22 ณัชปภา นิยมผล
23 ณัฎฐพล ม่องพร้า
24 ณัฐพงษ์ ประจุดทะศรี
25 ณัฐพล เชื้อเนตร
26 ดลนภา หรี่อินทร์
27 ทัศนี ตรีเจตน์
28 ทิพย์ภา ฟองศรี
29 ทิพย์สุดา อุทธา
30 ธณิดา ทองรอด
31 ธรรมรัตน์ ทรพิศ
32 ธรรมรัตน์ ดิษฐ์สุธรรม
33 ธรรมิกา นครชัย
34 ธัญญาวดี แก่นสาร์
35 นริสรา นาคแท้
36 นงคราญ จันทะสาร
37 นงนิตย์ มณีภาค
38 นงลักษณ์ องค์ศรีเจริญพร
39 นฤมล โยธาดี
40 นฤมล หนูพรม
41 นัทฐนุชรีย์ นัทธ์ธดิตถ์
42 นันทกรานต์ ราชคม
43 นันทวรรณ น้อยปลา
44 นิตยา เชื้อสนิท
45 นิสารักษ์ พลภักดี
46 นุจรี ศรีอนันต์
47 นูรีซาน ดอเลาะ
48 เนตรนภา เลิศปุญชรัศมิ์
49 บุญมี จันทะบัณฑิต
50 ปฏิมา ใยโพธิ์ทอง
51 ประกาย จอดนอก
52 ประพนธ์ ภูวไพรศิริศาล
53 ประภัสสรณ์ เชยสงวน
54 ปิยภากรณ์ กรมทอง
55 ผกาวัลย์ ซังปาน
56 พจนา ศรีโพธิ์
57 พรทิพย์ อาจวิชัย
58 พรทิพย์ อาจหาญอาคม
59 พรศรี วงศ์ไกร
60 พรสวรรค์ ปัญญาบัณฑิตกุล
61 พัชรี โกติรัมย์
62 พิกุล คุ้มผล
63 พินใจ คำแพง
64 เพชรมุกดา แสนสุข
65 ไพเราะ​ ถือ​เกาะ​
66 ไพศาล อรุณศรีพิมาน
67 ฟาเต็น อูบี
68 ภัทรพร สุคนธะทัต
69 ภัทรอร โนราช
70 ภานุวัฒน์ เลิศคุณลักษณ์
71 มณฑิรา มีนุ้ย
72 ยชญ์หทัย อมรกล
73 รัชนีย์ ด้วงมูล
74 รัชนีวรรณ แป้นด้วง
75 รัตกูล คำนนท์
76 รัตพร บ่ายกระโทก
77 รุ่งทิวา บุญยืน
78 วนัสนันท์ สลีอ่อน
79 วนัสนันท์ ดอนหมื่นศรี
80 วนิดา ธนากรวุฒิศักดิ์
81 วรรณนภา บำรุงศรี
82 วราภรณ์ พรมพิลา
83 วราภรณ์ ค้าคล่อง
84 วริภัทร สุขสังข์ภา
85 วสันต์ นามวงศ์
86 วัลวิภา วิจิตรจันทร์
87 วาทินี พิชยวศิน
88 วิยะดา ขยันเขตการ
89 วิลาสินี พิมเสน
90 วิมลทิพย์ จิตรอ่อนน้อม
91 ศิริพร กุลพิบูลย์
92 ศิวัชญา อินต๊ะแก้ว
93 ศุภฤกษ์ ศรีชะฎา
94 สม​สวาสดิ์​ ผลนา
95 สมบูรณ์ หวังประสพกลาง
96 สมพิศ วงค์หนองแล้ง
97 สมศักดิ์ บัวทอง
98 สมสมัย พลพงษ์
99 สรวิศ ชาญเชี่ยว
100 สังวาลย์ เหมพรหม
101 สันติ ศรีคุณแก้ว
102 สารภี เทียมศักดิ์
103 สำราญ จันภักดี
104 สิรินันท์ ประสงค์เงิน
105 สุกัญญา เทวินรัมย์
106 สุจิตรา ขุนคำ
107 สุจิตรา นาครัตน์
108 สุดาทิพย์ โคตรภูเขียว
109 สุปราณี ยมรัตน์
110 สุพรรณี สุนทรวิภาค
111 สุภาพร ทองจันทร์
112 สุภาวดี กระแสร์สินธุ์
113 สุมาลี วงศ์เครือศร
114 สุริยา บำรุงแนว
115 สุรีรัตน์ โพธิ์ชัย
116 สุวิจักขณ์ ศรีทาบ
117 เสาวรภย์ แสงอรุณ
118 แสงมณี สง่ากุล
119 หนูทอง จันทร์จริง
120 หะนีฟะฮ์ หยาหลี
121 อนงค์นาฎ ยุวะเวช
122 อภิวัฒน์ อุไร
123 อรพิน ทองคำ
124 อรรถพล พลกำจร
125 อรษา ภานุรักษ์
126 อรุณี ซ้อนกลิ่นสกุล
127 อรุณี มูลมาตร
128 อาทร สร้ยสมมตร์
129 อารียา คุ้มสีไว
130 อารีวรรณ สันสาหัด
131 อุรารัตน์ ไทยเกิด
132 อุษาวลี แก่นจักร
133 อูมาภรณ์ หึงขุนทด
134 เอมมิกา มิตรประพันธ์
135 เอมอร พุ่มแก้ว
 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์การใช้งาน รอบที่ 1 ดังนี้

เริ่มใช้ได้วันที่ 14 พ.ย. 65 - 15 ม.ค. 66
1 Adul Burakorn
2 Phodjanee Kongpia
3 Sutharat Anukunprasoet
4 กติรัตน์ ชาภูวงษ์
5 กนกกาญจน์ สุขโข
6 กนกวรรณ แก้วสังข์ไชย
7 กมลวรรณ นาคนนท์
8 กรรณิการ์ สุข​จิต​
9 กรรณิการ์ ร่มเกตุ
10 กฤษฎา จันทร์รุณ
11 กษิดิศ พรหมดนตรี
12 กัญญาพัชญ์ พรมเขต
13 กัญญาภัทร ทับรัตน์
14 กัญธิมา ปานนพภา
15 กันยารัตน์ ท้องธาร
16 กัลยา ลำใน
17 การัณยภาส ปลิงกระโทก
18 กิตติ สมอุ่มจารย์
19 กิตติมา กฤตานุสาร
20 กุลจิรา ลังกาพินธุ์
21 เกษมณี จันทร์นวน
22 เกียรติภูมิ มะแสงสม
23 เกียรติศักดิ์ บุญชัย
24 แก่นกานต์ สุวรรณเวลา
25 ไกรพล คำนาค
26 ขจร เพชรหว้าโง๊ะ
27 ขวัญเนตร พึ่งจะแบ้
28 เขมจิรา มะลิซ้อน
29 เขมสิริธร โทวันนังธนัชญ์
30 คมสัน ชาติสุทธิ
31 คำรน ทิพพลชัย
32 คุณากร สมบึงกลาง
33 จงกล จันทร์เขียว
34 จงกล นุ่มไทย
35 จตุพร มาลัยรัตน์
36 จตุภูมิ พรมทอง
37 จรรยา เล็กชัยรัตน์
38 จรรยาวัลย์ สินธุชล
39 จอมพล แปพิมพา
40 จารุวรรณ เส็งสุข
41 จิตรลดา ทรัพย์อัประไมย
42 จินณภาดา จำปางาม
43 จินต์นัดดา ป้องกัน
44 จินตวัฒน์ ปัญญาแวว
45 จิราวรรณ เปรื่องสันเทียะ
46 จิราษา รังษี
47 จีรภรณ์ เพียรอนุรักษ์
48 จีรภา เวชสาร
49 จุติมาศ​ รัตน​พันธ์​
50 ชฎาภรณ์ นันตา
51 ชณิชา ทรัพยสุเกษม
52 ชนภรณ์ แสนแก้ว
53 ชนิตา ผิวดี
54 ชนินทร ดวงวิไล
55 ชไมพร​ ขุน​นัด​เชียร​
56 ชลธิชา เอี่ยมโอภาส
57 ชลปวีร์ เทพเภา
58 ชุติกาญจน์ เปียงใจ
59 พ.จ.อ.ชูศิลป์ คำเดช
60 โชติมณี จันทร์นิเวศน์
61 ซอปูรอ สะลาแม
62 ฐนิชา หมัดยะมา
63 ฐาปกรณ์ กันทะวิชา
64 ณรงค์ชัย อุดด้วง
65 ณรงค์ศักดิ์ แสงขาว
66 ณรัตน์ธนพร อันทะศรี
67 ณฤดี บุญหมั้น
68 ณัฏฐธิดา หนูฟอง
69 ณัฐนี โปร่งสันเทียะ
70 ณัฐพร ฉิมพ่วง
71 ณัฐพร สงวนหงษ์
72 ณัฐวุฒิ วงศ์ปัจฉิม
73 ดิเรก นินดรหวาย
74 เดชา เชียงคา
75 ทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์
76 ว่าที่ ร.ต.ทศพล อำมะพะ
77 ทัศนวรรณ สุขทอง
78 ทัศนีย์ ศรีสร้อย
79 ทัศนีย์ พรมกลิ้ง
80 ทิพวัลย์ แม้นศรี
81 ทิวาพร สุขสันติวัฒน์
82 เทียมจันทร์ โตวิชา
83 ธนัญกรณ์ สุขศิริ
84 ธนากร ทำมาตา
85 ธนาภา ไชยวงศ์
86 ธนาวรรณ เอี่ยมสอาด
87 ธัญญรัตน์ คชปัญญา
88 ธัญญลักษณ์ ปิ่นน้อย
89 ธัญญลักษณ์ ปาด้วว
90 ธันยาภรณ์ สังข์เมือง
91 ธานี ใจญาณ
92 ธิดารัตน์ ถนนทิพย์
93 ธิดารัตน์ รัตนดี
94 ธีระชน ขวัญศักดิ์
95 นงนุช อินทรโคกสูง
96 นงลักษณ์ อินทมณี
97 นงลักษณ์ สวัสดีวงษา
98 นนทนัตถ์ ชัยยะ
99 นพวรรณ วงศ์วาร
100 นภษร วัชรานันทกุล
101 นรารักษ์ บัวงาม
102 นริศรา สีหาราช
103 นริศรา มากมี
104 นฤวรรณ ธรรมรัตน์สิริ
105 นวินดา นิลวรรณ
106 นัฎฐภรณ์ ศรีสงคราม
107 นัทธนาพร พุ่มไสว
108 นัทธมน ณ ตะกั่วทุ่ง
109 นาฮายาตี ดาราแมอะยี
110 นิตรญา ปีนะเต
111 นิธินันท์ ทองอุดม
112 นิภาพร ผิวดี
113 นิวัช ตันดี
114 นิศากร จรชื่น
115 นุชนาถ วงศ์ขันแก้ว
116 นุสรี สุขสง่า
117 บรรจง สุวงศ์
118 บรรเจิด สังกิจ
119 บัลลังก์ ฉิมพาลี
120 บุญมี สุขแฉล้ม
121 บุณยดา ศรีบุญเรือง
122 บุษบา ค้าแก้ว
123 เบญจมาศ รัตนคช
124 ปฏิวัติ เอ็นดู
125 ปนัฏดา สองประสม
126 ปพนธนัย ตุนถาวรดำรง
127 ปพัชญา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
128 ปภัศรา พลแสน
129 ปภาวรินทร์ พันธะนาม
130 ประกาสิทธิ์ ขุนน้อย
131 ประพัฒน์พงศ์ ภูวธน
132 ประเวศน์ ดีเพ็ชร
133 ประสิทธิ์ แสนสูน
134 ปรีชา จันลา
135 ปัทมา ศรีลาพัฒน์
136 ปิยนุช วงศ์กลาง
137 ปิยมาศ กาหลง
138 ผกา แก้วจันทร์
139 ผกามาศ คงเกื้อ
140 ผกาวดี จันทร์วัฒนพงษ์
141 ไผ่ล้อม ชมพุด
142 พงศกร พวงทอง
143 พงศกร จันทะเป้
144 พรชนก บุญแจ้ง
145 พรณรัตน์ ศุภอภิวัฒน์อามร
146 พรทิพย์ ปีตวัฒนกุล
147 พรรณี ข้าวสามรวง
148 พรหทัย คงสิบ
149 พฤวรรณ์ ธงน้อย
150 พวงรัตน์ ตุลยนิษก์
151 พัชรินทร์ คุณนะรา
152 พัชรินทร์ ผลบุญ
153 พัชรี นาปรัง
154 พิจาริน วาสุเทพรังสรรค์
155 พิณทิพย์ ทองมหา
156 พิมพ์ฤดี สุวิชากรพงศ์
157 พิมลพรรณ ด้วงหวัง
158 พิศมัย สิทธิมากานท์
159 ว่าที่ร้อยตรี พิสุทธินนท์ วงศ์มี
160 พีรดนย์ จินะกาศ
161 พีรพล ศิริเมืองมณีย์
162 เพ็ชรรัตน์ วิบูลย์อรรถกร
163 แพร สร้อย
164 ไพบูลย์ มีสติ
165 เฟื่องรดา สารสิทธิ์
166 ภัทรธีรา มาฆทาน
167 ภัทรวรรณ ภูโต
168 ภัทรีญา ต่อแก้ว
169 ภาคิน วงศ์อาษา
170 ภาวินีย์ เคารพ
171 ภีรนันท์ กล้าหาญ
172 มณีพิมพ์ วรรณภพ
173 มธุรส ฟักทองอยู่
174 มนัญยา สายซอ
175 มนัสนิตย์ จงปัญญานนท์
176 มะนาเซ มะแซ
177 มูฮามะฮาสัน ขาเดร์
178 มูฮำหมัดอานิส สะนิ
179 ยุพิน ตาลเหล็ก
180 รณณรงค์ หล้าคู
181 รังสิมา ศรีเมฆ
182 รัชดา ชื่น​จิต​อภิรมย์​
183 รัชนีวรรณ นาศรี
184 รัตติกานต์ เหล่ทองคำ
185 รัตติกาล ทองเกียรติ
186 รัตพร นาคประเสริฐ
187 ราตรี พรม​เจียม​
188 รื่นฤดี ตันประดิษฐ์
189 รุ่งนภา บุตรดีสุวรรณ
190 รุ่งฤดี สิทธิศรี
191 รุจิรา อักษร
192 เรืองชัย พจนี
193 ฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ์
194 ฤดี เชยเดช
195 ลดาวัลย์ พลโยธา
196 ลดาวัลย์ ทองศรีทอง
197 ลริศรา โพธิวัฒน์
198 ละมัยพร ปักษาพันธ์
199 ละมุน บูสะมัญ
200 ลุกมาน ดอเลาะ
201 วรนุช แสงจันทร์
202 วรรณฤดี ชินนะ
203 วรรณิภา จันทร์ทอง
204 วรรธนวรรณ พิทักษ์ทรัพยากร
205 วรวลัญช์ ฉัตรแก้วผุดผ่อง
206 วรัญญา โสดาตา
207 วรารัตน์ เหมือนเพ็ชร
208 วรินทร มุ่งจองกลางกุล
209 วริษา พุทธรักษ์
210 วลัยรัตน์ จันทโชติ
211 วลัยลักษณ์ ศรีมุข
212 วัชรา พุทวันดี
213 วัฒนา ฉิมประเสริฐ
214 วันชัย ทับทอง
215 วัลภา นันทเวช
216 วิชัย ดีสมุทร
217 วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์
218 วิไลรัตน์ ดีเดช
219 วิวรรณ ทางนที
220 วิสันติ บุญระมี
221 วีรยา ไพจิตรสัตยา
222 ศรัญญา ทองสุระวิโรจน์
223 ศรัณย์ ยอดมงคล
224 ศรัยฉัตร มงคลศิริ
225 ศรายุทธ รินเขียว
226 ศรีไพร ชูสังข์
227 ศศิ คำบุ
228 ศศิธร แข็งแรง
229 ศักรินทร์ สมพิศนภา
230 ศิรินาถ สุมหิรันต์
231 ศิริลักษณ์ เศรษฐชัย
232 ศุภรินทร์ญา นาคงาม
233 สมชาย ทุมอาริยะ
234 สมภพ ประดับสุข
235 สมศักดา สมสะอาด
236 สยุมพร ไพเราะ
237 สวาท เรืองเจริญ
238 สอพีหยะ อาแวบือซา
239 สันติชัย ขันทะ
240 สาธิต ศรียา
241 สายพิศ เฉยขำ
242 สาระภา เนียมทอง
243 สาริกพงศ์ ขีตตะสังคะ
244 สำลี นราธาวา
245 สิทธิพร จันทะแสง
246 สิริกาญจน์ รุ่งเรือง
247 สิริกาญจน์ ดวงสุข
248 สิรินัดดา ร่วมพร
249 สิริพันธุ์ บ้านเนิน
250 สุจรรยา ประทุมมาศ
251 สุชญา ขจรไชยกูล
252 สุชาญสิทธิ์ หล้าคำ
253 สุฑารัตน์ มีมูซอ
254 สุดารัตน์ จิตนุกูล
255 สุดาหน่า พรหมปลัด
256 สุทธิชัย พิทักษ์สังข์
257 สุธาสินา เดชพลกรัง
258 สุพรรณี กุนา
259 สุพรรณี ถวิลไพร
260 สุภัทรา สิริจามร
261 สุภาพร ยุคุณธร
262 สุภาวดี พิลาคำ
263 สุภาวินี บุญรักษา
264 สุมาลี ชัยเจริญ
265 สุมิตตา เจริญหอม
266 สุรวุฒิ โสภาประดิษฐ์
267 สุรสิทธิ์ ขวัญแก้ว
268 สุรีย์พร เจ็ดกริช
269 สุวรรณ อุตมะชะ
270 สุวัฒน์ นิรมล
271 สุวิบูลย์ น้ำพุดำรงเกียรติ
272 เสกสรร ไชยช่อฟ้า
273 เสาวณี สวยสม
274 เสาวนีย์ บุญบำรุง
275 เสาวลักษณ์ คีรีเพ็ชร
276 แสงเดือน​ ทองเกลี้ยง
277 หทัยชนก อยู่รุ่ง
278 หนึ่งฤทัย ปานบุตร
279 อชิรวิชญ์ รัชวัชร์วรชัย
280 อดิศร นิลรัศมี
281 อนุชา สาลีผลิน
282 อเนชา พรหมทอง
283 อภิชัย เห็มวิพัฒน์
284 อภิชิต วงศ์นวล
285 อภิญญา บุญช่วย
286 อมรรัตน์ วงษ์มิตร
287 อมรารัตน์ กิจธิคุณ
288 อรณิช กุลาวงษ์
289 อรอนงค์ เบ้ามี
290 อรัญญา เศรษฐ์ธนกุล
291 อรุณี ศิริกุล
292 อวัสดา ศุภพินิจ
293 ออมพักตร์ วิไลวงษ์
294 อัจฉรา บินล่าเต๊ะ
295 อัญธิกา เหมปั้น
296 อัมพร กิมสิน
297 อัศวาณี เจ๊ะโวะ
298 อาทร ชิงรัมย์
299 อาภรณ์ ภูเงิน
300 อามีเนาะ รอมะซา
301 อายูซะ สะอิ
302 อารีย์ สุพาลี
303 อารียา พลีขันธ์
304 อำภา สุวะรัตน์
305 อำภาพร คณะแพง
306 เอกอักษรา มะสะ
307 เอมอร เบ็ญจะศิล
308 ฮาซีฟะห์ ยานาย
309 ฮานีฟะห์ ดีสะเอะ
310 ฮายาตี อาลี
311 ฮำดี อับดุลเลาะ
 

อักษรขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจเข้าร่วมทดลองใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม Aksorn On-Learn และเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดสมัครสมาชิก Aksorn One Account เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนสำหรับลงทะเบียนเข้าใช้งาน

 

เปลี่ยนห้องเรียนธรรมดาให้น่าสนใจขึ้น พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ
Active Learning ไปกับ Aksorn On-Learn


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2622-2999

หมายเหตุ : เงื่อนไขการทดลองใช้งาน Aksorn On-Learn เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และยกเลิกได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง