หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

วันที่
26/06/2024
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.6

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.6

วันที่
26/06/2024
หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

เฉลย

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป...

วันที่
26/06/2024
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.6

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป....

วันที่
26/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

วันที่
26/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

วันที่
26/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

วันที่
26/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

วันที่
26/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

วันที่
26/06/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

วันที่
26/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6

วันที่
26/06/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB