สื่อประกอบการสอน มัธยมปลาย อญ./ประกันฯ

หนังสือเรียน อญ./ประกันฯ ม.4- ม.6

กลุ่มสาระฯ
หลักสูตร
วิชา
Active Learning
แผนฯ
คู่มือครู /เฉลยหนังสือเรียน
PPT/
Audio
 
 
 
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60
 
 
 
 
 
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60
-
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60
-
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60
-
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60
-
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
60
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
-
-
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
-
-
-
 
สุขศึกษาและพลศึกษา
51
 
 
 
 
 
ภาษาอังกฤษ
51
 
 
 
ภาษาอังกฤษ
51
-
-
-