หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

ข้อสอบ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

วันที่
20/06/2024
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

คู่มือครู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

วันที่
20/06/2024
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.3

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.3

วันที่
20/06/2024
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษา ป.3

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษา ป.3

วันที่
20/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.3

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.3

วันที่
20/06/2024
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

กิจกรรม Active Learning

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

วันที่
20/06/2024
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

ใบงาน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

วันที่
20/06/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.3

วันที่
20/06/2024
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

PowerPoint

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

วันที่
20/06/2024
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

แผนการสอน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

วันที่
20/06/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB