หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.1

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

English Program
(EP)

อาชีวศึกษา

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.1

ISBN : 9786162037931

ชื่อผู้แต่ง : เพ็ญพร ประมวลสุข และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับใหม่) เน้นการเรียนรู้ และเน้นการปฎิบัติจริง เพื่อเข้าใจในการงานอาชีพ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มีทักษะในการทำงานอย่างสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีความสามารถในการดูแลรักษาบ้าน อาหารกับการดำรงชีวิต การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น และโลกของอาชีพ โดยมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และเตรียมความพร้อมในการเข้าโลกอาชีพได้อย่างมีความสุข

สินค้าที่เกี่ยวข้อง