Aksorn พิชิต O-NET ภาษาไทย ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

Aksorn พิชิต O-NET ภาษาไทย ม.3

ISBN : 8859281714142

ชื่อชุด : เตรียมสอบ O-NET

ชื่อผู้แต่ง : กัญญารัตน์ พนิตวงศ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

ฝึกทักษะและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยวิเคราะห์แนวข้อสอบและสรุปภาพรวมของเนื้อหาวิชาภาษาไทยตาม Test Blueprint ของ สทศ. แล้วเสริมเทคนิคให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับฝึกทักษะในการทำข้อสอบให้เกิดความชำนาญและคุ้นชินในการทำข้อสอบ รวมทั้งประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนในการทำข้อสอบผ่าน O-NET Online Testing System

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง