คำถาม ที่ควรมีในห้องเรียนวิทยาศาตร์ ครบทักษะกระบวนการ

คำถาม ที่ควรมีในห้องเรียนวิทยาศาตร์ ครบทักษะกระบวนการ

 

                   การสังเกต

 1. เราสังเกตเห็นอะไรบ้าง
 2. เรามีเครื่องมืออะไรที่จะชั้งเกตสิ่งนั้นอย่างละเอียดละออ
 3. มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง จากเริ่มต้น ระหว่าง และสิ้นสุด
 4. มีสิ่งที่ผิดปกติหรือไม่ได้คาดหวังไว้หรือไม่

 

การเปรียบเทียบ

 1. อะไรเป็นเกณฑ์สำหรับใช้เปรียบเทียบระหว่าง A และ B
 2. อะไรคือความแตกต่างและความเหมือนกันระหว่าง A และ B
 3. A และ B เหมือนกันอย่างไร
 4. A และ B แตกต่างกันอย่างไรคามเกณฑ์ที่ใช้กำหนด
 5. นัยสำคัญของสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันคืออะไร

 

การจำแนก

 1. เราจะสามารถจัดกลุ่มวัตถุหรือเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างไร
 2. อะไรคือคุณลักษณะพื้นฐานที่สิ่งเหล่านี้ร่วมกัน
 3. เรามองเห็นรูปแบบอะไร
 4. เราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม
 5. เราสามารถจัดจำแนกอะไรแบบใดได้บ้าง

 

การวัดและการใช้เครื่องมือ

 1. เราควรใช้เครื่องมือใดในการวัดปริมาณต่าง ๆ อาทิ ความยาว ปริมาตร
 2. เราจะวัดอย่างไรให้แม่นยำ
 3. จะใช้หน่วยใดกับปรมาณที่ได้จากการวัดอย่างเหมาะสม
 4. เราควรทำอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าการอ่านค่าจากการวัดเชื่อถือได้
 5. เราจำเป็นต่องทำการวัดซ้ำและหาค่าเฉลี่ยหรือไม่

 

การสื่อสาร 

 1. วิธีการใดเหมาะสมสำหรับนำเสนอข้อสารสนเทศนี้
 2. วิธีใดดีที่สุดสำหรับบอกคนอื่นเกี่ยวกับสิ่งที่เราค้นพบ
 3. เราควรนำเสนอข้อสารสนเทศอย่างไร
 4. มีวิธีใดบ้างในการนำเสนอข้อสารสนเทศเหล่านี้
 5. เราสามารถนำเสนอข้อสารสนเทศโดยใช้คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์อย่างไร

 

การวิเคราะห์

 1. อะไรคือองค์ประกอบยิบย่อยจากระบบ
 2. การทำงานของแต่ละองค์แประกอบเป็นยังไง
 3. หากองคืประกอบบางส่วนเสียหาย ระบบจะเป็นอย่างไร
 4. องคาพยพแต่ละส่วนทำงานสอดประสานกันอย่างไร
 5. องค์ประกอบแต่ละส่วนส่งผลต่อกันอย่างไร

 

การตั้งคำถาม

 1. คำถามของเราเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไร
 2. เรามีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
 3. เรามีความใคร่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

การทำนาย

 1. จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า….?
 2. จะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้?
 3. ถ้าตัวค่าตัวแปร A สูงขึ้น จะเกิดอะไรขึ้นกับค่าตัวแปร B?
 4. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกัยตัวแปร A จะส่งผลกระทบต่อตัวแปร B อย่างไร

 

การอธิบาย

 1. ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
 2. เพราเหตุใดจึงเกิดขึ้นได้
 3. อะไรที่เป็นสาเหตุให้เกิดขึ้นได้?

 

การตั้งสมมติฐาน

 1. เหตุผลที่เป็นไปได้คือ ......
 2. เราสามารถอธิบายได้ว่า …….
 3. ถ้า.....แล้ว..........
 4. อะไรที่ทำให้เราคิดว่า ………

 

การอนุมานและลงข้อสรุป

 1. จากข้อสารสนเทศเราอนุมานได้ว่า…….
 2. เราจะตีความข้อสารสนเทศอย่างไร
 3. อะไรคือความเชื่อมโยงระหว่าง
 4. สิ่งใดที่อาจจะเป็นสิ่งสาเหตุ......
 5. เราจะสามารถลงข้อสรุปว่าอย่างไร

 

การประเมิน

 1. ข้อสารสนเทศและข้อมูลนี้มีความถูกต้องหรือไม่
 2. ข้อสารสนเทศและข้อมุลนี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่
 3. ข้อสารสนเทศ ข้อมุล และข้อสรุปนี้สมบูรณ์หรือไม่

 

การสืบสอบ

 1. เราควรตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตว่าอย่างไร
 2. เราควรจะออกแบบการสืบสอบเพ่อค้นหาคำตอบอย่างไร
 3. การสืบสอบนี้มีวัตถุประสงค์ใด
 4. มีตัวแปรใดเกี่ยวข้องบ้าง
 5. สมมติฐานเราคืออะไร
 6. เราจำเป็นต้องใช้วัสดุและเครื่องมืออะไรบ้าง
 7. เราต้องสังเกตอะไร

 

 เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท.  อื่นๆ ได้ที่      >>> คลิก <<<

 เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่นๆ ได้ที่      >>> คลิก <<<

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง