พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จับมือกับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จับมือ ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้การดำเนินงานของสถาบัน Education for Competency Achievement Institute (EdCA) ในการทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ คุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนาม

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในเรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์

ด้าน คุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายและการดำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะที่ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมการศึกษาแบบครบวงจรโดยมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยแบบองค์รวมไว้ว่า

“ที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องวิทยาการคำนวณ ซึ่งเป็นวิชาสำคัญในโลกยุคใหม่ มีการจัดอบรมให้ความรู้และคำแนะนำแก่ครู จนครูมีความรู้และความมั่นใจ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเรียนต่อได้ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเตรียมความพร้อมให้เห็นผลสำเร็จ ได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่รวบรวมหลักสูตรอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูภายใต้ชื่อ Aksorn Teacher Academy ให้ครูรู้จักกระบวนการสอนที่ดี รู้จักการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ดี โดยมีการจัดอบรมให้ครูนับแสนคนตลอดทั้งปี”

ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ถือเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์ โดยการนำประสบการณ์ตรงและองค์ความรู้ จากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมส่งต่อให้ภาคการศึกษาได้ ก้าวสู่เทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง