อักษร เอ็ดดูเคชั่น จับมือ ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 

พัฒนาการศึกษาไทยไปอีกขั้น เพื่อการวัดและประเมินผลที่ดีกว่า

 

อักษร เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำด้านสื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา จับมือ ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “การพัฒนาการทดสอบและความสามารถในการวัดและการประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน” โดยมีคุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ ดร. ธเนศ คิดรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาซาเลเซียน เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย คุณอทิตยา วงศ์สุดรัก ผู้อำนวยการฝ่าย Major Account Sales and Trainig และ บาทหลวงวรายุทธ เจริญภูมิ ซ.ด.บ. ผู้จัดการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

  1. เพื่อสนับสนุนการประยุกต์แนวคิด ประสบการณ์ แนวทางการวัด และประเมินผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่การวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อใช้เป็นแบบในการวางแผนการพัฒนาชุดแบบทดสอบให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
  2. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชุดแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลความสามารถทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
  3. เพื่อพัฒนาและขยายผลการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ในการวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนไปยังโรงเรียนเครือข่าย
  4. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการอย่างยั่งยืน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้การจัดทำข้อสอบและการประเมินผลผู้เรียนมีการพัฒนาดียิ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดและได้มาตรฐานมากขึ้น ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักวิชาการของอักษร เอ็ดดูเคชั่น โดยมุ่งหวังให้เกิดวางแผนการพัฒนาชุดข้อสอบให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน และขยายผลองค์ความรู้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียนไปยังโรงเรียนเครือข่ายต่อไป ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน ถือเป็นก้าวสำคัญในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาครูในอนาคต

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 
 
 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง