โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนปฐมวัยแห่งศตวรรษที่ 21 #ครั้งที่ 2

วัน
23/03/2563
เวลา
11:10 - 11:45
สถานที่
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ผู้ประสานงาน
คุณจริยาภรณ์, คุณศิริพร
: อีเมล
-

ย้อนกลับ