โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ

ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21

แนวคิด  :   เตรียมพร้อมสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ยุค Thailand 4.0

(สร้างเสริม Active Learning – เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ – ส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้)

ผู้จัด  :  บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

             สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผู้สนับสนุนหลัก   :   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่  :  ห้อง มิราเคิล แกรนด์ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

วันที่  :  วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะเป็นวิชาพื้นฐานในการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์กับองค์ความรู้แขนงอื่นๆ  ทำให้เกิดการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยตรง

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพการศึกษาที่เน้นความสำคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์อย่างเท่าเทียม (STEM Education) เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตได้ดี และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “ครู” จะต้องมีความรู้ มีความเข้าใจในองค์ความรู้อย่างครบถ้วน สามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และได้ฝึกฝนทักษะ ตลอดจนมีการเลือกและประยุกต์สื่อเทคโนโลยีต่างๆ มาประกอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ กระตือรือร้น และพัฒนาตนเอง อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์สูงสุดของผู้เรียน ตอบสนองโลกการศึกษาในยุค Thailand 4.0 อย่างแท้จริง

จากที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินงานอย่างมีระบบและบรรลุตามเป้าหมายได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร เป็นผู้นำในการจัดทำหลักสูตร สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดให้มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้และปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

รวมไปถึงการเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในการเรียนรู้ทางการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายและนโยบายการจัดการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับเด็กปฐมวัยแห่งศตวรรษที่ 21” ภายใต้แนวคิด เตรียมพร้อมสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ยุค Thailand 4.0 (สร้างเสริม Active Learning – เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ – ส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้)” ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีเลิศ มาร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ ซึ่งผู้บริหารและครูผู้สอนสามารถนำความรู้ เทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาและห้องเรียนของตน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงสุดทัดเทียมกับนานาประเทศ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ภายใต้นโยบายการศึกษาในยุค Thailand 4.0
 2. เพื่อให้ผู้บริหารและและครูผู้สอนเห็นแนวทาง เทคนิคและวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
 3. เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอน มีแนวทางในการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 4. เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอน แลกเปลี่ยนเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างห้องเรียนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning Classroom) และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริหารสถานศึกษา
 2. หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

จำนวน 500 ท่าน (ขอสงวนสิทธิ์ โรงเรียนละ 2 ท่าน)

วิทยากร

ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์

 

กรอบเนื้อหาสาระ

 1. วิทยาศาสตร์กับการก้าวสู่การศึกษายุค Thailand 4.0
 2. สอนวิทยาศาสตร์เชิงรุก (Active Learning) อย่างไรในศตวรรษที่ 21
 3. การบริหารสถานศึกษาแห่งการศึกษายุด Thailand 4.0
 4. แนวทางการบูรณาการองค์ความรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
 5. Workshop การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกแห่งศตวรรษที่ 21

 

การลงทะเบียน (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)

            ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.aksorn.com/science2017

(ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับการลงทะเบียนกรณีมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวน)

 

การประเมินผล

 1. การสังเกตความสนใจของผู้เข้าร่วมการอบรม
 2. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบประเมิน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้บริหารและครูผู้สอนตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของตนในฐานะผู้บริหารและครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเกิดความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีแนวทาง เทคนิควิธีการต่างๆ ที่สร้างเสริม Active Learning เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และสนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้อย่างยั่งยืน