ขอเชิญคุณครู ระดับมัธยมศึกษา
ร่วมกันขับเคลื่อนการเรียนการสอน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)"
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ

ลงทะเบียนฟรี
จำกัด 250 ที่นั่งเท่านั้น**
(ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับลงทะเบียน กรณีที่นั่งเต็ม)
**ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 4 รุ่นๆละ 250 ท่าน รวมเป็น 1,000 ท่าน