สมบัติของอากาศ
กลุ่มสาระ:
03_วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

    อากาศเป็นสิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ดังนั้นเราควรตะหนักถึงความสำคัญของอากาศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของอากาศ สมบัติของอากาศ และเห็นความสำคัญของการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะอากาศกับการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพ ทั้งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้

    อากาศเป็นสสาร จึงมีมวล ต้องการที่อยู่ มวลของอากาศจะเท่ากับผลรวมของมวลของแก๊สต่างๆ ในอากาศ และมวลของอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ มวลของอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ในช่วงวันหนึ่งๆ  ขึ้นกับองค์ประกอบของอากาศากาศกับการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพ ทั้งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้

 

สมบัติของอากาศ ที่สำคัญได้แก่

1. ความหนาแน่นของอากาศ

    ความหนาแน่นของอากาศ เป็นอัตราส่วนระหว่างมวลกับปริมาตรของอากาศ เขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ดังนี้

กำหนดให้   M =  มวลของอากาศ มีหน่วยเป็น กรัม, กิโลกรัม
                  V =  ปริมาตร มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร, ลูกบาศก์เซนติเมตร
                  D =  ความหนาแน่นของอากาศ มีหน่วยเป็น กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ความหนาแน่นของอากาศแปรผกผันกับความสูงจากระดับน้ำทะเล คือ ถ้าความสูงจากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น  ความหนาแน่นของอากาศมีค่าลดลง ซึ่งแสดงว่า บริเวณสูงๆ ขึ้นไปจากระดับน้ำทะเล อากาศจะเจือจางลง

2. ความดันอากาศ

    อากาศมีแรงดันทุกทิศทุกทาง (แรงดัน หมายถึง แรงทั้งหมดที่กดลงบนพื้นที่ใดๆ) ความดันอากาศหรือความดันบรรยากาศ คือ ค่าของแรงดันอากาศต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่รองรับแรงดันนั้น

    ในการพยากรณ์อากาศเรียกความดันอากาศ หรือความดันบรรยากาศว่า ความกดอากาศ ความดันอากาศหาจาก อัตราส่วนระหว่าง แรงดันอากาศ (F: นิวตัน)  กับพื้นที่ (A; ตารางเมตร)

 

    ที่ความสูงระดับเดียวกัน อากาศจะมีความดันอากาศเท่ากัน เมื่อความสูงเพิ่มขึ้น ความดันและความหนาแน่นของอากาศมีค่าลดลง  ซึ่งทุกๆ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 11 เมตร ระดับปรอทจะลดลงจากเดิม 1 มิลลิเมตรปรอท และทุกๆ ความลึกจากระดับน้ำทะเล 11 เมตรระดับปรอทจะเพิ่มขึ้น 1 มิลลิเมตร”

3. อุณหภูมิของอากาศ

    อุณหภูมิของอากาศจะมีค่าแตกต่างกัน ตามชั้นบรรยากาศต่างๆ ดังนี้


 

4.  ความชื้น

    ความชื้นของอากาศ หมายถึง ปริมาณไอน้ำที่ปะปนอยู่ในอากาศ ซึ่งได้มาจากการระเหยของแหล่งน้ำต่างๆ อากาศอิ่มตัว คือ อากาศที่มีไอน้ำอยู่ในปริมาณเต็มที่  และรับไอน้ำจากที่อื่นไม่ได้อีกแล้ว ซึ่งอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะรับไอน้ำได้มากกว่าอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ

    เราสามารถวัดความชื้นได้ 2 แบบ คือ ความชื้นสัมบูรณ์ ความชื้นสัมพัทธ์

• ความชื้นสัมบูรณ์ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำในอากาศกับปริมาตรของอากาศนั้น มีหน่วยเป็น กรัมต่อลูกบาศก์เมตร
• ความชื้นสัมพัทธ์ หมายถึง ปริมาณเปรียบเทียบระหว่างมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศขณะนั้นกับมวลของไอน้ำในอากาศอิ่มตัวที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกัน นิยมคิดเป็นร้อยละ

 

 

 

 
ที่มา: http://school.obec.go.th/sawatee/elearning/WebApplications2/propt.aspx
เว็บลิงค์: http://school.obec.go.th/sawatee/elearning/WebApplications2/propt.aspx, http://www.geocities.com/rujida_jan/atm2
คลิปอาร์ต:
คลิปวิดีโอ: