Script writer


คุณสมบัติ
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2.มีทักษะการเขียนในระดับดี มีความคิดสร้างสรรค์
3.มีความรู้ความเข้าใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิกดีไซน์ โปรแกรมภาพและเสียง
5.หากมีประสบการณ์ด้านอีเลิร์นนิ่ง หรือการออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีกระบวนการคิดเป็นระบบ ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ