เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียดงาน
คีย์ออเดอร์ จัดเก็บเอกสาร

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
3.สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4.มีประสบการณ์ในงานธุรการ งานจัดซื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.บุคลิกภาพดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความคล่องตัวในการทำงาน
6.มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน