???????????????

  ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6
ภาษาไทย หลักภาษา
ภาษาไทย วรรณคดี
คณิตศาสตร์ ไม่มีสินค้า
วิทยาศาสตร์
สีงคมศึกษา
ไม่มีสินค้า ไม่มีสินค้า
พระพุทธศาสนา
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมืองฯ ไม่มีสินค้า ไม่มีสินค้า
ภูมิศาสตร์ ไม่มีสินค้า ไม่มีสินค้า
เศรษฐศาสตร์ ไม่มีสินค้า ไม่มีสินค้า
สุขศึกษา พลศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรี นาฏศิลป์
การงานอาชีพฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ ไม่มีสินค้า ไม่มีสินค้า
หมายเหตุ : ไฟล์มีขนาดประมาณ 10 - 50 MB อาจจะใช้เวลาดาวน์โหลดค่อนข้างนาน

 

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด 142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 0-2622-2999 โทรสาร: 0-2622-2999 ต่อ 1390
อีเมล: webmaster@aksorn.com

????????? ??????? ????????