???????????????

  ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6
ภาษาไทย หลักภาษา
ภาษาไทย วรรณคดี
คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์
สีงคมศึกษา
   
พระพุทธศาสนา
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมืองฯ    
ภูมิศาสตร์    
เศรษฐศาสตร์    
สุขศึกษา พลศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรี นาฏศิลป์
การงานอาชีพฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ    
หมายเหตุ : ไฟล์มีขนาดประมาณ 10 - 50 MB อาจจะใช้เวลาดาวน์โหลดค่อนข้างนาน

 

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด : 142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Aksorn CharoenTat ACT. Co.,Ltd : 142 Tanao Rd. Pranakorn  Bangkok  10200 Thailand
โทรศัพท์ : 02 622 2999 โทรสาร : 02 622 1311-8 webmaster@aksorn.com / www.aksorn.com

????????? ??????? ????????