ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-622-2999 ต่อ 1640 คุณวรท , คุณแก้วใจ , คุณสุรารักษ์

เกี่ยวกับ AfL

Home  /  เกี่ยวกับ AfL

Assessment for Learning (AfL)

ทำความรู้จัก AfL

Assessment for Learning หรือ AfL คือ ระบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ที่อักษร เอ็ดดูเคชั่น ได้พัฒนา ร่วมกับ Benesse Corporation องค์กรด้านการศึกษา ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อนของเด็กไทย โดยเน้นผลการวิเคราะห์เพื่อเตรียมการสอนที่ตรงจุดของครู

ทำไมต้อง AFL

จุดเด่นของความร่วมมือในการพัฒนาระบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ จะทำให้ครูผู้สอน ทราบอย่างชัดเจนถึงจุดแข็งที่ต้องการส่งเสริม และจุดอ่อนที่ต้องการการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยสามารถทราบผลตั้งแต่เริ่มเปิดภาคการศึกษา และระหว่างภาคการศึกษา เพื่อที่ครูจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมทันท่วงที โดยไม่ต้องรอผลการประเมินเมื่อจบภาคการศึกษา ซึ่งหลังจากการวัดผลจะมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดเป็นรายบุคคล และทำการจัดส่งผลการประเมินให้กับครูผู้สอน และผู้ปกครองของนักเรียนต่อไป

AfL Maths และ AfL Science

เป็นการประเมินซึ่งใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ตามตัวชี้วัดระดับชั้น ป.4-ป.6
และตามการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยของ Bloom ซึ่งประกอบไปด้วยระดับพฤติกรรมขั้นความเข้าใจ
การประยุกต์ใช้ การคิดวิเคราะห์และการประเมินค่า โดยกำหนดการทดสอบ 2 ครั้ง เป็นการทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียนสำหรับนักเรียน ระดับชั้น ป.6

กำหนดการสอบ

ครั้งที่ 1 ทดสอบก่อนเรียน
เพื่อประเมินความรู้ครอบคลุมเนื้อหาตามตัวชี้วัดระดับชั้น ป. 4 – ป. 5 ทำให้นักเรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็ง และครูผู้สอนก็สามารถออกแบบการเรียนการสอนเพื่อซ่อม สร้าง เสริมความรู้ที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครั้งที่ 2 ทดสอบหลังเรียน
เพื่อประเมินความรู้ตามตัวชี้วัดระดับชั้น ป. 4 ป. 5 และ ป. 6 เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาต่อยอดความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อเตรียมสอบ O-NET

 

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ค่าสมัครสอบ
วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์ 150 บาท / คน / วิชา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
นักเรียนที่กำลังจะขึ้น ป.6 ในปีการศึกษา 2562

รางวัลสำหรับนักเรียนที่ร่วมทดสอบ
รางวัลสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน: รางวัลเหรียญทองและใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลสำหรับโรงเรียน
รางวัลนักเรียนพัฒนาการยอดเยี่ยม: โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ