ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-622-2999 ต่อ 1640 คุณวรท , คุณแก้วใจ , คุณสุรารักษ์

แบบทดสอบ

ใช้แบบทดสอบในการประเมินผลครอบคลุมตัวชี้วัดระดับชั้น ป.4-6 และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยโดยทดสอบทั้งก่อนเรียน และหลังเรียน

ผลวิเคราะห์

รายงานผลวิเคราะห์ ตามตัวชี้วัดและตามระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ขั้นความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การคิดวิเคราะห์และการประเมินค่า

วางแผนการเรียนรู้

นำผลวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผน การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล