เกี่ยวกับ AfL
ตัวอย่างข้อสอบ
และผลวิเคราะห์
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ข่าวสาร AfL
ดาวน์โหลดผลทดสอบ
ติดต่อเรา
 
 

AfL (Assessment for Learning)

ระบบการประเมินผลเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน

(Formative Assesment)

เป็นการประเมินเพื่อรู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน
 
 

พัฒนาโดย

AfL พัฒนาขึ้นโดย อักษร และ Bennesse Corporation ประเทศญี่ปุ่น สถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ ผู้พัฒนาแบบทดสอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศญี่ปุ่น

ประเมินอะไร

ความรู้ตามสาระฯ ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ระดับการคิดขึ้นสูงตามทฤษฎี Bloom's Taxonomy รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) / พฤติกรรมในการเรียน (Learning Habits) เพิ่มเติมแนวข้อสอบวัดความฉลาดรู้ (Literacy)

ประเมินวิชาอะไรบ้าง

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6

ประเมินเพื่ออะไร

พัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตาม ศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรม พร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

รายงานผลวิเคราะห์

รายงานผลวิเคราะห์ลงลึกถึงระดับรายบุคคล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหารสถานศึกษา ระดับชั้นเรียน และระดับบุคคล

สิ่งที่จะได้รับ

สรุปผลวิเคราะห์พัฒนาผู้เรียนสู่การประกันคุณภาพ ผู้เรียน พัฒนาตามจุดอ่อน จุดแข็ง และ รูปแบบการเรียนรู้ พร้อมสื่อการเรียนรู้และแบบฝึกหัดกว่า 2,000 ข้อ
 

ความมั่นใจของโรงเรียน
ที่เข้าร่วมประเมิน

 

ดร. บุญทวี บุญให้

ผอ. โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์)
 

"AfL คือ เครื่องมือทางการวัดผลการศึกษาของผู้เรียน ที่มีส่วนช่วยเหลือครูผู้สอนอีกแนวทางหนึ่งเป็นอย่างดี เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ที่แม่นยำ ช่วยให้ครูผู้สอนนั้นมีทิศทาง ที่ชัดเจนในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายตามผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่ครูต้องการ"

ครูธนวรรณ วงษ์สนิท

ครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี
 

"มีประโยชน์มากสำหรับครูเพราะสามารถวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ของนักเรียนได้อย่างตรงจุด ครูสามารถนำมาพัฒนาการสอนได้อย่างตรงจุดและพัฒนาได้จริง"

นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์

รอง ผอ. โรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบ
 

"เราจะทราบจุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียนแต่ละสาระของวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเราก็จะสามารถเติมเต็มในส่วนที่นักเรียนอ่อน นอกจากนั้นในการรายงานผลก็ได้บอกแนวทาง กระบวนการพัฒนาในการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้ทราบถึงรูปแบบการเรียนรู้ Learning Style ว่านักเรียนควรได้รับการพัฒนาอย่างไร"

 

ข่าวสาร AfL