เรียกพลังด้วยจิตวิทยาครู

 

จะเห็นว่าการเป็นครูที่ดีนั้น จะต้องเป็นด้วยจิตวิญญาณ มีความเข้าใจหลักการสอนกระบวนการสอนตามหลักวิชาการแล้ว

ยังไม่พอครูจะต้องรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา เพราะครูทุกคนมีวิถีชีวิตอยู่กับคนแทบจะตลอดเวลา จึงจำเป็นจะต้องรู้ชีวิตจิตใจของมนุษย์

ว่าเขาเหล่านั้นมีความต้องการอะไร ดังมีกล่าวว่าคนเป็นครูจะต้องรู้จิตวิทยาเพราะว่าจิตวิทยาครูมีประโยชน์ได้ดังที่ต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

1.ช่วยให้ครูเข้าใจธรรมชาติ ความเจริญเติบโตของเด็ก และสามารถนำความรู้ที่ได้มาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจของเด็กแต่ละวัย

 

2.ช่วยให้ครูสามารถเตรียมบทเรียน วิธีสอน จัดกิจกรรม ตลอดจนใช้วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาได้สอดคล้องกับวัย ซึ่งเป็นการช่วยให้จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

 

3.ช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน ด้วยบรรยากาศของความเข้าใจ การให้ความร่วมมือ และให้การยอมรับซึ่งกันและกัน

 

4.ช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็ก ทำให้ปกครองเด็กง่ายขึ้นและสามารถทำงานกับเด็กได้อย่างราบรื่น

 

5.ช่วยให้ครูป้องกัน และหาทางแก้ไข ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กได้อย่างเหมาะสม

 

6.ช่วยให้ผู้บริหารการศึกษาวางแนวทางการศึกษา จัดหลักสูตร อุปกรณ์การสอนและการบริหารงานได้เหมาะสม

 

7.ช่วยให้ผู้เรียนเข้ากับสังคมได้ดี ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

 

 

 

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท.  อื่นๆ ได้ที่     >>> คลิก <<<

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่นๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก :
  •  TrainKru by LearnEducation
  • nattavut40.blogspot.com
  • http://bit.ly/จิตวิทยาสำหรับอาชีพครู
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง