ยกระดับการเรียนการสอน

Connect ครูสู่ความเป็นมืออาชีพ

 

ClassConnect

คือ ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด!! รวบรวมสื่อการสอนที่ร้อยเรียงไว้อย่างเป็นระบบ จัดลำดับเนื้อหาตามบทเรียน สอดคล้องตามตัวชี้วัดและหลักวิชาการ พร้อมแนวทางการสอนหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามบริบทของห้องเรียน กระตุ้นความสนใจ ลดเวลาเตรียมการสอน และเพิ่มเวลาให้ครูจัดกิจกรรมในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของครู


ด้วยรูปแบบการ

สอน 3 แนวทาง

  • แผนการจัดการเรียนรู้พร้อมใช้

    นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ที่ร้อยเรียงสื่อไว้อย่างเป็นระบบ จัดลำดับการจัดกิจกรรมเป็นขั้น นำ สอน สรุป ประเมิน ใช้ง่าย นักเรียนได้ทักษะครบถ้วนตามตัวชี้วัด
  • เลือกสอนตามหนังสือเรียน

    สื่อประกอบการสอนที่ถูกร้อยเรียง ตามหน้าหนังสือเรียนแบบหน้าต่อหน้า อาทิ คลิปเสริมความรู้ สไลด์ประกอบการสอน ภาพประกอบบทเรียน แนวข้อสอบ และกิจกรรมเสริมทักษะ
  • ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เอง

    สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ ด้วยการเลือกสรรสื่อฯ ต่าง ๆ พร้อมจัดลำดับเองได้ตามความต้องการ และเก็บบันทึกไว้เป็นกระเป๋าส่วนตัวของครูที่พร้อมจะเปิดออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้