หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.4

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.4

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162037436

Auther name : ผศ.ดร.ณัฐพร ยวงเงิน

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง'60) เน้น Geo-Literacy นำเสนอข้อมูลด้วยภาพ Infographic รู้เรื่องภูมิศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรม Active Learning รวบยอดความรู้ ด้วยแผนผังที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในภาพรวมได้ รองรับสื่อดิจิทัล (QR Code)

Instruction Media

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB