แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4

Download
Preview
Share

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4

Series name : แบบฝึกสมรรถนะ 60 ม.1-6

Auther name : นงลักษณ์ เจนนาวี, ผจงวาด พูลแก้ว

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับชั้น ม.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย บูรณาการความรู้ เชื่อมโยงกับสาระฯ อื่นและเป็นเรื่องใกล้ตัว เน้นกิจกรรมด้านภาษาและวรรณคดีที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฝึกฝนพัฒนาทักษะทางภาษาและวรรณกรรม สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products