แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.4

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Preview
Share

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.4

Series name : แบบฝึกรวบยอด ป.1-6

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Copy :

Product detail

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.4 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพิ้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.4 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์ของชาติไทย ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีทักษะการคิด ส่งสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning เตรียมความพร้อมในการสอบ

Related Products