หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2
Download

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2

ISBN : 9786162039430

Series name : หนังสื่อเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : กนกวลี อุษณกรกุล และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ชั้น ม.6 ล.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products