แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.3
Download
Preview
Share

แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.3

Series name : แบบปฎิบัติกิจกรรม 60 ม.1-3

Auther name : วรรณี วงศ์พานิชย์ , ปัณณวัฒน์ สุรกีรติกุล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ระดับชั้น ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนการงานอาชีพ เน้นส่งเสริมกิจกรรมแบบบูรณาการ ให้ผู้เรียนมีพัฒนากระบวนการทำงาน การแก้ไขปัญหา ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มอย่างเป็นระบบ โดยให้ลงมือปฏิบัติจริง ในหนังสือยังได้เพิ่มตัวอย่างโครงงานตามกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products