หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1

Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1

ISBN : 9786162037641

Auther name : วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products