แบบฝึกสมรรถนะและการคิด หน้าที่พลเมือง ม.1

Download
Preview
Share

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด หน้าที่พลเมือง ม.1

Series name : แบบฝึกสมรรถนะ ม.1-6

Auther name : สุคนธ์ สินธพานนท์, วิชุดา จินดา

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมกิจกรรม Active Learning เน้นลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนและนำไปใช้ได้จริง เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบ พร้อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

Related Products