หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4

Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4

ISBN : 9786162038082

Auther name : มนตรี สมไร่ขิง และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ปรับปรุง) เน้นการเรียนรู้ และปฎิบัติจริง เพื่อสร้างความเข้าใจในการงานอาชีพ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มีทักษะในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความมั่นใจและผลสำเร็จของงาน มีความสามารถในการจัดการในบ้าน อาหารและโภชนาการ และการเพาะปลูก รวมถึงเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products