ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์ HOT MATH 1 (2 เล่ม)
Download

ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์ HOT MATH 1 (2 เล่ม)

Series name : ชุด แบบฝึกคณิตศาสตร์ HOT MATH

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 7 ด้าน ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ เข้าใจง่ายและสนุกสนาน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ '51เนื้อหาถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของแบบฝึกกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนฝึกฝนเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำกระบวนการคิดไปแก้ปัญหาขั้นสูง โดยมีที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Subject Matter Expert) ด้านวิชาคณิตศาสตร์ และมีนักวิชาการที่มีความรู้ด้านวิชาคณิตศาสตร์โดยตรงมีแบบฝึกกิจกรรมในแต่ละเล่มไม่ต่ำกว่า 45 กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดรอบด้าน

Related Products