แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 (สิ้นสุดปีการศึกษา '66)

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Auther name : ไพศาล จรรยา, ดร.ชิรา ลำดวนหอม

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 เล่ม 2 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) ฝึกทบทวนความรู้ด้วยโจทย์ที่หลากหลาย เนื้อหาสอดคล้องตามหัวข้อในหนังสือเรียน โดยเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหา ช่วยฝึกทักษะการคิดขั้นสูง พร้อมเสริมกิจกรรมช่วยฝึกความคิดสร้างสรรค์
สินค้าใหม่ ปี '67 คลิกที่นี่

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB