สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

Auther name : ดร.อีริค ชาน ชุน หมิง, แดนเนียล วิลเลียม โคล

Copy :

Product detail

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 เล่ม 2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) กระตุ้นความสนใจก่อนนำเข้าสู่บทเรียน เน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบูรณาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามแนวคิดและวิธีสอนของสิงคโปร์

Related Products