จตุรัส ราชาสี่เหลี่ยม
Download
Share

จตุรัส ราชาสี่เหลี่ยม

ISBN : 9786162120466

Series name : หนังสือจุดประกายคิด ชุด รู้คณิต คิดเป็น ชุด เรขาคณิต

Auther name : ชิน อึน มี / ปาร์ก จี อึน

Copy : etc.

Product detail

"สี่เหลี่ยมคือรูปเรขาคณิตที่ล้อมรอบด้วยด้าน 4 ด้าน มุมสี่เหลี่ยมมีหลายชนิด เช่น สี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องมีทุกด้านที่เท่ากัน" เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์จนลุล่วง เป็นเหตุเป็นผลตามเหตุการณ์ในเรื่อง ผู้ปกครองสามารถนำเนื้อหามาฝึกให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง มีหัวข้อชวนคุย ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนทำ สรุปท้ายเล่มเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในนิทานเรื่องนั้น รวมทั้งแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอดแทรกคณิตศาสตร์ขณะอ่านเรื่องให้เด็กฟัง และการนำเนื้อหาในเล่มมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ประจำวันที่เด็กคุ้นเคย

Related Products