จุดสร้างเส้น ประกอบสารพันรูปทรง
Download
Share

จุดสร้างเส้น ประกอบสารพันรูปทรง

ISBN : 9786162120619

Series name : หนังสือจุดประกายคิด ชุด รู้คณิต คิดเป็น ชุด เรขาคณิต

Auther name : ยูน จอง ชิม / ฮัน ชู อิม

Copy : etc.

Product detail

"จุด เส้น พื้นที่ผิว และรูปทรงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิตและการวัด จุดเป็นพื้นฐานในการแสดงตำแหน่ง เส้นเป็นพื้นฐานในการหาความยาวและระยะทาง ส่วนพื้นที่ผิวและรูปทรงนั้นใช้แสดงคุณลักษณะของวัตถุ" เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์จนลุล่วง เป็นเหตุเป็นผลตามเหตุการณ์ในเรื่อง ผู้ปกครองสามารถนำเนื้อหามาฝึกให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง มีหัวข้อชวนคุย ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนทำ สรุปท้ายเล่มเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในนิทานเรื่องนั้น รวมทั้งแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอดแทรกคณิตศาสตร์ขณะอ่านเรื่องให้เด็กฟัง และการนำเนื้อหาในเล่มมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ประจำวันที่เด็กคุ้นเคย

Related Products