แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ประวัติศาสตร์ ม.1
Download
Preview
Share

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ประวัติศาสตร์ ม.1

Series name : แบบฝึกสมรรถนะ ม.1-6

Auther name : สุคนธ์ สินธพานนท์, พิชัย ยินดีน้อย

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ประกอบด้วยกิจกรรม Active Learning เน้นลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการคิด และการนำไปใช้ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบพร้อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

Related Products