จริงเท็จ ตรรกะคณิตคิดสนุก
Download
Share

จริงเท็จ ตรรกะคณิตคิดสนุก

ISBN : 9786162120640

Series name : หนังสือจุดประกายคิด ชุด รู้คณิต คิดเป็น ชุด การชั่ง ตวง วัด และอื่นๆ

Auther name : ยาง ยอน จู / ชอง ฮโย จอง

Copy : etc.

Product detail

"ประพจน์ คือ ประโยคหรือข้อความที่ตอบได้ว่า มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะอยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธก็ได้" เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์จนลุล่วง เป็นเหตุเป็นผลตามเหตุการณ์ในเรื่อง ผู้ปกครองสามารถนำเนื้อหามาฝึกให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง มีหัวข้อชวนคุย ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนทำ สรุปท้ายเล่มเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในนิทานเรื่องนั้น รวมทั้งแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอดแทรกคณิตศาสตร์ขณะอ่านเรื่องให้เด็กฟัง และการนำเนื้อหาในเล่มมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ประจำวันที่เด็กคุ้นเคย

Related Products