ความจุ บอกปริมาตรการตวง
Download
Share

ความจุ บอกปริมาตรการตวง

ISBN : 9786162120718

Series name : หนังสือจุดประกายคิด ชุด รู้คณิต คิดเป็น ชุด การชั่ง ตวง วัด และอื่นๆ

Auther name : ชเว ฮเย คยอง / อี ฮยอน จู

Copy : etc.

Product detail

"ความจุ คือ ปริมาตรภายในของภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นการวัดปริมาณของสิ่งต่างๆ ทั้งของแข็งและของเหลวที่ใส่ลงไปในภาชนะจนเต็มพอดี" เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์จนลุล่วง เป็นเหตุเป็นผลตามเหตุการณ์ในเรื่อง ผู้ปกครองสามารถนำเนื้อหามาฝึกให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง มีหัวข้อชวนคุย ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนทำ สรุปท้ายเล่มเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในนิทานเรื่องนั้น รวมทั้งแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอดแทรกคณิตศาสตร์ขณะอ่านเรื่องให้เด็กฟัง และการนำเนื้อหาในเล่มมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ประจำวันที่เด็กคุ้นเคย

Related Products