Inventor Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนการด้านการออกแบบและเทคโนโลยี
Download
Share

Inventor Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนการด้านการออกแบบและเทคโนโลยี

Series name : Strawbees : Inventor Kit

Auther name :

Copy : etc.

Product detail

เป็นชุดผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการเรียนด้าน STEAM Education เป็นการกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (S)เทคโนโลยี (T) การออกแบบด้านวิศวกรรมศาสตร์ (E) ศิลปะเพื่อถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบเป็นรูปธรรม (A) และคณิตศาสตร์ (M)เพื่อพัฒนาตรรกะด้านความคิด การแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมรองรับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

Related Products