Sam Labs Curious Car KIt ชุด สื่อฯ เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้ายวิทยาการคอมพิวเตอร์
Download
Share

Sam Labs Curious Car KIt ชุด สื่อฯ เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้ายวิทยาการคอมพิวเตอร์

Series name : Sam Labs Curious Car Kit

Auther name :

Copy : etc.

Product detail

บล็อกอิเล็กทรอนิกส์บลูธูทไร้สาย ที่มาพร้อมแอปพลิเคชันสำหรับการเขียนโปรแกรมหลากหลายฟังก์ชัน สามารถนำไปจัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็ม (STEM) ร่วมกับศิลปะ (ART) ได้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน โดยเริ่มต้นเรียนรู้คำสั่งอย่างเป็นขั้นตอนด้วยเกมก่อนการโค้ด ทำให้สามารถจด

Related Products