ชุด LearnPlus Social เรื่อง การแบ่งเขตเวลาโลก
Download
Share

ชุด LearnPlus Social เรื่อง การแบ่งเขตเวลาโลก

Series name : ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบ ตามรูปแบบการสอนProblem Solving Method

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแบ่งเขตเวลาโลก เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ความสำคัญของเส้นแบ่งเขตเวลา ความแตกต่างระหว่างเวลามาตรฐานและเวลาท้องถิ่น เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

Related Products