แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2
Download
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

Auther name : ไพศาล จรรยา, ดร.ชิรา ลำดวนหอม

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

แบบฝึกหัดราย รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 เล่ม 2 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) ฝึกทบทวนความรู้ด้วยโจทย์ที่หลากหลาย เนื้อหาสอดคล้องตามหัวข้อในหนังสือเรียน โดยเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหา ช่วยฝึกทักษะการคิดขั้นสูง สอดคล้องกับแนวข้อสอบของ PISA พร้อมเสริมกิจกรรมช่วยฝึกความคิดสร้างสรรค์

Related Products