ชุด HOTS Social แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Download

ชุด HOTS Social แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ISBN : 8859281708486

Series name : HOTS Social

Auther name : ปรางฤทัย ใจสุทธิ

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกทักษะการคิดสังคมศึกษาฯ เสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงผ่านกระบวนการคิดที่หลากหลายจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เพิ่มความท้าทายมากขึ้น เพื่อวางแผนการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

Related Products