ชุด Twig เรื่องการปรับตัวและการตั้งถิ่นฐาน (3 แผ่น)

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Share

ชุด Twig เรื่องการปรับตัวและการตั้งถิ่นฐาน (3 แผ่น)

Series name : DVD - ROM สื่อภาพยนตร์สารคดีสั้นแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลทวิก

Auther name : Twig World

Copy :

Product detail

สื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล รูปแบบภาพยนตร์สารคดีสั้นที่สอนเรื่องยากและซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ภายใน 3 นาที สนุก ดึงดูดใจ ให้ความรู้ เป็นผู้ช่วยครูในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างครบกระบวนการ ชุดนี้ประกอบด้วยเรื่อง เปรียบเทียบเมืองกับชนบท การเดินทางและอพยพ และที่อยู่ของเรา

Related Products